Tag: ข่าวยูยิตสู

ยูยิตสูจัดสัมนาวิทยากรสายดำชั้น5

ยูยิตสู จัดสัมนาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับสายดำชั้น 5 เตรียมจัดอบรมผู้ฝึกสอนให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎกติกากีฬายูยิตสูอย่างมีมาตรฐานมากขึ้นเพื่อความมุ่งหวังที่จะพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนกีฬายูยิตสูไปสู่สโมสรสมาชิกทั่วประเทศ ผ.ศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับสายดำชั้น 5 ของสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย โดยมี นายพิษณุ กุศลวงศ์ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย เป็นประธานการสัมมนา ที่ศูนย์ฝึกกีฬายูยิตสู อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 24…