Author: Charlotte

เชียงใหม่หารือเตรียมจัดงาน ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2564

เชียงใหม่หารือเตรียมจัดงาน ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2564 เทศบาลนครเชียงใหม่ หารือเตรียมการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ (ลอยกระทง) ประจำปี 2564 โดยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และคงไว้ซึ่งจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันสวยงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ (ลอยกระทง)…