เทศบาลเมืองแม่เหียะ

เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2564 องค์กรส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น ระดับประเทศ

จากสำนักนายกรัฐมนตรี ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 หลังจากปี 2563 รับรางวัลชนะเลิศ ในประเภทเดียวกันไปแล้ว นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เปิดเผยว่า จากที่คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2564 ผลการคัดเลือก มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับรางวัลจำนวน 276 รางวัล โดยเทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2

ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ประเภทโดดเด่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) พร้อมเงินรางวัลจำนวน 2,500,000 บาท จากการส่งผลงานนวัตกรรมการบริการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนารายได้

โดยการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ ลดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเทศบาล สร้างเครื่องมือในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาในการทำงาน นำรายได้มาพัฒนาสาธาณูปโภค และคุณภาพชีวิตปะชาชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้หน่วยงานที่ได้รับรางวัล ทางสำนักปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี จะแจ้งให้ทราบเรื่องวันเวลา สถานที่ ในการรับรางวัล ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *