เตรียมตัวเปิดการท่องเที่ยว-พักแรม

เตรียมตัวเปิดการท่องเที่ยว-พักแรม “ห้วยน้ำดัง” ในเขตอุทยาน ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง ปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) และประกาศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า บาคาร่า

และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ยกเลิกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี ฉบับที่ 2 โดยให้อุทยานแห่งชาติพิจารณาเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบางแห่งที่สามารถดำเนินการได้ นั้น

เตรียมตัวเปิดการท่องเที่ยว-พักแรม

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง คราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 พิจารณาแล้ว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท้องที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ค่อนข้างทรงตัวและมีแนวโน้มในทางที่ดี และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแผนเปิดการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เตรียมตัวเปิดการท่องเที่ยว-พักแรม

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวและพักค้างแรมในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ที่แนบท้ายประกาศนี้โดยเคร่งครัด หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงประการใด อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จะดำเนินการตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *