เชียงใหม่หารือเตรียมจัดงาน

เชียงใหม่หารือเตรียมจัดงาน ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2564 เทศบาลนครเชียงใหม่ หารือเตรียมการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ (ลอยกระทง) ประจำปี 2564 โดยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และคงไว้ซึ่งจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันสวยงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ (ลอยกระทง) ประจำปี 2564 ผ่านระบบอนไลน์ Google meet

โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อเป็นการหารือและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ (ลอยกระทง) ซึ่งมีการจัดต่อเนื่องเป็นประจำตามประเพณี UFABET

เชียงใหม่หารือเตรียมจัดงาน

เนื่องจากในปี 2562-2563 ที่ผ่านมานี้ จังหวัดเชียงใหม่ พบสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้การจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งได้ถูกงดการจัดออกไป เพื่อเป็นการควบคุมโรค และความปลอดภัย ของประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ จากการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก

ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในการอนุรักษ์และหวงแหนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ผ่านการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ (ลอยกระทง) อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

เชียงใหม่หารือเตรียมจัดงาน

สำหรับปี 2564 นี้ ได้เตรียมการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2564 แต่เนื่องจากยังอยู่ในช่วงการระบาดของโควิด -19 ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้มีการจัดประชุมหารือ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน และองค์กร ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ในที่ประชุมส่วนใหญ่ ให้ความเห็นต้องกันว่า เห็นควรให้มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคอย่างใกล้ชิด และควรพิจารณางด หรือปรับการจัดกิจกรรมบางส่วนที่เป็นกิจกรรมการรวมกลุ่ม อาทิ การแห่ขบวนกระทง การประกวดต่างๆ ไปก่อน หากจะมีการจัดกิจกรรม ขอให้เน้นการจัดกิจกรรมในเชิงวัฒนธรรม พื้นบ้าน ของชุมชน เพื่อให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ ได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเดือนยี่เป็ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *