จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงราย ประกาศวาระจังหวัด ป้องกันหมอกควันไฟป่า PM 2.5 เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษณ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ประกาศวาระจังหวัด และ นโยบาย ในการป้องกัน และ แก้ไขปัญหา ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงราย ในปี 2564 ถึง 2565 บาคาร่า

พร้อมปล่อย ขบวนรถ รณรงค์ฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ กระตุ้น เตือน ประชาชน ให้เกิดความตระหนัก และ มีส่วนร่วม ในการป้องกัน ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5

การปฏิบัติงาน ในระดับพื้นที่ เป็นไปอย่าง มีระบบ และ ประสิทธิภาพ พร้อมประกาศ กำหนด ห้ามเผา ในที่โล่ง โดยเด็ดขาด ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 15 เมษายน 2565 สำหรับ

จังหวัดเชียงราย เป็นหนึ่งในจังหวัด ที่มักประสบกับ ปัญหา ไฟป่า หมอกควัน และ ฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5 มีค่าสูงเกินมาตรฐาน โดยมีแหล่งกำเนิด ฝุ่นละออง ที่สำคัญ เช่น การเผาในที่โล่ง การจราจรขนส่ง และปัญหาหมอกควัน ข้ามแดน

จังหวัดเชียงราย

ประกอบกับ ลักษณะอากาศ ในห้วง เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายน ของทุก ๆ ปี จะมีความแห้งแล้ง ลักษณะภูมิประเทศ ของจังหวัดเชียงราย เป็นภูเขาสูง มีแอ่งลึก ในบางพื้นที่ ซึ่งเป็นปัจจัยเสริม ให้ปัญหาดังกล่าว ทวีความรุนแรง มากยิ่งขึ้น

กิจกรรมนี้ จึงเป็นการแสดง ศักยภาพ ในการเตรียมพร้อม ป้องกัน เพื่อควบคุม ฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5 ไม่ให้เกิน ค่ามาตรฐาน และส่งผลกระทบ ต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิต ที่ดีของประชาชน ทุกคนในพื้นที่

นายภาสกร บุญลักษม์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ไม่ได้เป็นเพียง วาระจังหวัดเชียงราย เท่านั้น แต่เป็นวาระระดับชาติ ระยะนี้ เป็นระยะเตรียมการ (ตุลาคม ถึง มกราคม) และจะมีประกาศ ห้ามเผา ในที่โล่งเด็ดขาด ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 15 เมษายน 2564 เป็นระยะเวลา 60 วัน

โดยมียุทธศาสตร์ ตั้งแต่การมอบหมาย ให้นายอำเภอ ทุกอำเภอ เป็นผู้ควบคุม ดูแล และสื่อสาร กับประชาชน และทางจังหวัด จะมีกลยุทธ์ นำคนในหมู่บ้าน มาเป็นชุดเฝ้าระวัง ประจำหมู่บ้าน

และจะมีการบริหาร จัดการเชื้อเพลิง แต่ละพื้นที่ ตามปฏิทิน เพื่อให้สอดคล้องกับ วิถีชีวิต ของประชาชน และลดการสะสม ฝุ่นควัน ในอากาศ และกำหนด ให้ทุกอำเภอ มีห้องปลอดฝุ่น (Safety Zone) เพื่อรองรับ หากระดับ PM 2.5 เกินมาตรฐาน

จังหวัดเชียงราย

ฝุ่น PM 2.5 คืออะไร

ฝุ่น PM 2.5 คือ ฝุ่นละออง ที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือมีขนาด ประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผ่านศูนย์กลาง ของเส้นผมมนุษย์ ฝุ่นขนาดเล็กนี้ เกิดขึ้นจาก กิจกรรมหลายชนิด เช่น การเผาไหม้ ของเครื่องยนต์ และการก่อสร้าง

ซึ่งเป็น 2 สาเหตุหลัก ของมลพิษ ทางอากาศ ในเมืองใหญ่ PM 2.5 เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ เพราะสามารถ เดินทางผ่าน ทางเดินหายใจ เข้าสู่ปอด และกระแสเลือดได้ง่าย

เพิ่มโอกาส ของโรคหัวใจ และโรคเกี่ยวกับ ทางเดินหายใจ และต้องป้องกันด้วย การสวมใส่ หน้ากากอนามัย ที่ได้มาตรฐาน สามารถป้องกัน ฝุ่นขนาดเล็ก โดยเฉพาะ

จังหวัดเชียงราย

ในระดับที่ เริ่มมีผลกระทบ ต่อสุขภาพ หรือ เกณฑ์สีส้ม (101 ถึง 200 มคก. / ลบ.ม.) ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่ควรหลีกเลี่ยง ทางเดินหายใจ โรคปอด ที่อยู่ในพื้นที่ ฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน

ควรลดระยะเวลา ในการทำกิจกรรม กลางแจ้ง สวมใส่หน้ากาก ป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ขณะอยู่กลางแจ้ง หากมีอาการผิดปกติ ควรรีบไปพบแพทย์

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มาจากสองแหล่งกำเนิดใหญ่ ๆ คือ

1. แหล่งกำเนิดโดยตรง ได้แก่ การเผาในที่โล่ง การคมนาคมขนส่ง การผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมการผลิต
2. การรวมตัวของก๊าซอื่น ๆ ในบรรยากาศ โดยเฉพาะ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และ ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) รวมทั้งสารพิษอื่น ๆ ที่ล้วนเป็นอันตราย ต่อร่างกายมนุษย์ เช่น สารปรอท (Hg), แคดเมียม (Cd), อาร์เซนิก (As) หรือ โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *